Tolv? Vi blir aldrig större

Vi ska inte bli så stora som möjligt. Vi ska bli så bra som möjligt.

Därför består vi av noga utvalda medarbetare. Vi siktar på att bli runt tolv – ett bra antal för att kunna skapa en varm kultur av gemenskap, kunskapsutbyte och personlig utveckling tillsammans med våra kunder.

Vår story

Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Ett vanligt problem i Sverige är att byggprojekten blir för tröga. Därför startade vi Tolv projekt AB. Vi är ett litet konsultbolag som enbart består av erfarna, drivna och skickliga byggprojektledare.

Vår specialitet är att hålla ihop alla faser i ett projekt, så att de riktas mot samma mål och blir klara i tid. Vår roll är att strida för beställarens intressen och vår uppgift är att få samarbetet att flyta mellan alla intressenter.

Vi drivs av känslan av att ingenting är omöjligt och genom att hjälpa Sveriges byggare, konstruktörer, arkitekter, tekniker och planerare att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Hos oss går alla igång på byggen som är svåra, komplexa, dyra och ibland nästan omöjliga och njuter av att vända på steken och istället göra bygget smart, enkelt, kostnadseffektivt och möjligt.

Vi är övertygade om att alla de problem som vi läser om med skenande budgetar, krossade tidplaner och besvikna användare, helt enkelt hade gått att undvika med rätt projektledarekompetens.

Kort sagt – vi skapar bättre byggprojekt

 

Projektledare / Avdelningschef

Thomas Winkel

De viktigaste jobben

 • Platschef olika byggverksamheter i Mälardalen
 • Projektledare Större konsultverksamhet

Utmaningen var att utföra ett 16 våningar högt bostadshus i en miljö i direkt anslutning till mälaren.

Närheten till Mälaren skapade den största utmaningen med ett 2500 m2 stort nedgrävt garage som skulle vara vattentätt.

Då modiga beslut fattades och en gedigen planering utfördes så gjöts golvet i garaget, som skulle vara vattentätt, i en omgång.

Byggnaden har nu stått klar i 5 år och de boende är oerhört nöjda med sina bostäder. Garaget är fortfarande tätt.

Utmaningen var att ta över ansvaret efter anlitad Byggprojektledare som inte hade koll. Dessutom hade tidigare beslut fattats om att utför byggnationen på fel sätt. Efter modiga beslut och tät kontakt med beställaren presenerades ett nytt förslag för att skapa en bättre lösning för anläggning.  Beställaren var modig och köpte idén. Anläggningen invigdes 2018 med pompa och ståt. Samarbetet har fördjupats och vi har idag ett nära samarbete med varandra.

Utmaningen är gränsdragningen mellan entreprenörer då entreprenadformen är delad och består av ca 25 deltotalentreprenader. Tidplanen är snäv.

Lösningen handlar om att bevaka beställarens intressen och samtidigt se till att alla involverade jobbar åt samma håll och hjälper varandra. Projektet är i sin uppstart och många utmaningar kvarstår men starten i projektet är bra och samarbeten mellan entreprenörer blir bättre och bättre.

Utmaningen i detta projektet var att den upphandlades som en Samverkansentreprenad med en snäv budget. Samverkans projektledare anlitades för projektet för att få samtliga projektdeltagare skulle få förståelse för denna entreprenadform i workshop format. Detta ledde till att samtliga inblandade fick en förståelse. Projektet gick från oroliga tider till en projektgrupp som arbetade tight tillsammans och hjälpte varandra.

Projektledare

Anne-Charlotte Broström

De viktigaste jobben

 • Arbetsledare på Peab
 • Projektledare Större konsultverksamhet

Beställare var här Sala Kommun och det var mitt första projekt som huvudprojektledare där jag var både projekteringsledare och byggledare. I detta projekt projekteringsledde jag för första gången och utmanades av en total ombyggnation av ett befintligt hus från 60-talet. Därutöver var det även mitt första samverkansprojekt då projektet skulle utföras i en samverkan med öppen ekonomi på löpande räkning. Ekonomin skulle grundligt följas upp månadsvis med varje UE och lagd budget skulle hållas. Projektet blev väldigt lyckat och vi klarade tiden och landade mer än miljonen under budget. Jag packade med mig mycket i ryggsäcken från detta projekt. Projektekonomi och hur man kan jobba i samverkan framför allt.

Projektledare

Mikael Johansson

De viktigaste jobben

 • Projekledare Större konsultverksamhet
 • Stora Fasad – Projektledare


Utmaningen med projektet var att hela fastigheten hade blivit förstörd då blästring av fasaden hade misslyckats. Att återuppbygga fastighetens fasad med gamla metoder för att återskapa ursprungligt skick. Lösningen på problemet var att utse kompetent personal som har kunskap och stolthet gällande återskapande med hjälp av gamla byggmetoder. Byggnationen var tänkt att utföras på 2-3 månader. Fastigheten fick åter sin glans efter 1,5 år då var även insidan  återställd till ursprungligt skick med framtagen invändig granitsockel och restaurerade kryssvalv i tegel.

Största utmaningen var fönsterbyten. Planen var att montera fönsterna från en byggnadsställning på utsidan.För att inte störa dom boende samt slippa hanteringen av fönsterna i lägenheten.

Fasaden bestod av en lättbetong stomme med putsad fasad. Fönstersmygarna på utsidan sågades ner så att man kunde montera fönsterna mot innersmygen ,då behövdes det inte listas utan endast en mjukfog.

Det krävdes millimeterpassning på karmmåtten till leverantören. Fanns inte mycket och vingla på.

Vid montage sorterades fönsterna på pallar som transporterades med traktor upp på plattformar på byggnadsställningen för montage fasadvis.

Vi lyckades med fönstermontagen enligt planen.

Utmaningen att komma från fasad entreprenad branschen och egna totalentreprenader. Till att bygga om en bilverkstad under pågående verksamhet från grotta till nästan sjukhusmiljö.

Första byggmötet kom det kommentarer att det skulle bli tuff att komma som ny in i projektet och  få det att fungera.

Tanken var att jag måste komma dom som jobbar i verkstaden och övrig personal nära.

Jobba på plats i verkstaden,lyssna,respektera att detta är deras arbetsplats,

löpande information och delaktighet i projektet så lyckades jag vinna deras förtroende.

Vi lyckades byggde om verkstaden på ca:6 månader och det gjorde vi tillsammans.

Med få handlingar och tidspress så lyckades vi både ekonomisk och tidsmässigt

Projektledare

Hans Widfond

De viktigaste jobben

 • Arbetsledare/Platschef Peab
 • Projekt- och byggledare Större konsultverksamhet

Utmaningen med projektet var att bygga nytt, mot befintlig byggnad, en gammal bensinmack. Att lösa ljudfrågor, då delar av gymmet ligger i anslutning till pågående verksamhet. Och att man valt att lägga fria vikter på delar ovanför befintlig lokal med bjälklag av TT-kassetter, istället för på dom nya delarna som man blev anvisad till.
Lösningen vara att ta in experter, i form av akustiker och konstruktör. Som tillsammans tog fram lösningar med dämpade golv och kraftiga stålförstärkningar av befintligt bjälklag.
Utfallet blev en lokal som är anpassad för verksamheten. Tyvärr vet jag att det har varit vissa problem med det dämpade golvet, att vikter har krossat vissa golvskivor. Och uppdragsgivarens eftermarknad har bytt ut golvskivor och lagt in plåtar emellan dom olika lagren på utsatta ställen.

Utmaningen med projektet var plattan, sprängcellerna och kommande installationer. Att plattan skulle klara laster på 2ton/m2, det gav mycket och komplicerad armering. Gjutningar av sprängcellerna med upp till 8 meter i takhöjd, som klara en explosion av kontaktorerna man testar. Förberedelserna för installationerna av strömskenorna och mätutrustning, som senare skulle utföras av ABB.
Lösningen på utmaningarna var tät kontakt projektörer, ABB’s experter och mycket samordning, för att klara dom högt ställda kraven.
Utfallet blev en mycket nöjd beställare. Med en unik anläggning för ABB, dit testobjekt kommer skickas till från världens olika hörn.

Utmaningen i projektet är att byta hela ytterväggen samtidigt som 2 av 3 plans innerväggar ska behållas. Byggnad är från 60-talet, men till större del nyrenoverad invändigt. Att få ihop det omfattande fasadbytet med att återställa innerväggarna. Med hyresgästens högt ställda krav på att inget får förändras med planlösning och utseende. Och att hyresgästen under tiden behöver evakueras till tillfälliga lokaler på området.
Lösningen har varit många mindre möten med fastighetsägare och hyresgäst. Där man diskuterat problemet och alternativa lösningar. För att säkerställa att båda blir nöjda. Sedan har vi en entreprenör som tänker utanför boxen, med kreativa förslag på lösningar och metoder för utmaningarna.
Målet och utfallet ska bli en nöjd hyresgäst med en frisk arbetsplats. Och en fastighetsägare som återkommer med flera projekt.

Projektledare / VD

Fredrik Mellgren

De viktigaste jobben

 • Delägare samt ansvarig entreprenad och egna fastigheter, Ångström & Mellgren
 • Affärsområdeschef, Fastighet och byggnad Tyrens AB
 • Projektledare Bygg under 15 år

Nybyggnationen av Europas största batterifabriks kontor var ett utmanade projekt med en tidsplan som var på gränsen till omöjlig att uppnå.

Beställaren hade en klar bild av när kontoret skulle stå klart och var en nyckel till att viktiga investeringar skulle falla ut. Det som var osäkert var hur projektet skulle drivas.

Vi och beställaren fattade många modiga beslut vilket resulterade i att vi förstod hur vi skulle få ihop projektet.

Utmaningen blev att ta fram en åtgärdsplan vilket resulterade i en planering. För att projektet överhuvudtaget skulle ha en chans att bli klart i tid så lades mycket engagemang

på att få samtliga inblandade, ca 150 hantverkare och arbetsledare, att dra åt samma håll med samma målbild.

I stort sett alla involverade visade stor lojalitet och presterade mer än någon kunnat kräva av dem.

Vårt mål var uppnått och beställaren flyttade in i sina 3000 m2 stora kontor efter 3 månader.

Den största lärdomen jag tar med från projektet är att allt är möjligt om man jobbar ihop i projektet och löpande tar modiga och kloka beslut för att driva saker framåt.

Vi växer och letar just nu efter en

Projektledare

Är du självgående, pålitlig, erfaren, alltså riktigt riktigt erfaren? 

Vi växer och letar just nu efter en

Projektledare

Är du självgående, pålitlig, erfaren, alltså riktigt riktigt erfaren?